Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľ identifikovaný v bode 1 týchto podmienok poskytuje službu používateľom na základe tu stanovených podmienok (ďalej len ,,Podmienky používania). Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky doplniť bez upovedomenia používateľov.

1. Vysvetlivky pojmov

Prevádzkovateľ - prevádzkovateľom služby je:
Anna Scharfová - ASCHA
Zbehy 311, 951 42 Zbehy, Slovensko
IČO: 41385977, DIČ: 1073801234, IČ DPH: nie je platca DPH
Zapísaná: v živnostenskom registri Obvodného úradu Banská Bystrica, číslo ŽR: 620-23142

Služba - internetová stránka prevádzkovaná na doméne www.prekup.sk. Služba poskytuje svojim Používateľom prístup k inzerátom 365 dní v roku s výnimkou plánovaných odstávok.

Používateľ – osoby a firmy, ktoré pomocou softwarového vybavenia a počítačového zariadenia využívajú služby sprístupnené Prevádzkovateľom na webovej stránke.

Server - znamená hardvérové zariadenie alebo technické zariadenie alebo softvérové riešenie slúžiace na zabezpečenie prevádzky a funkčnosti Služby.

Inzerent – občan, fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva službu na inzerovanie ponúkanú prevádzkovateľom na www.prekup.sk.

Obsah - priestor, ktorý môže byť zobrazovaný v podobe textu, obrazu, zvuku alebo videa v elektronickej forme.

 

2. Základné podmienky

Prevádzkovateľ služby nenesie zodpovednosť za obsah inzerátov.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo použiť inzeráty na iných serveroch.

Prevádzkovateľ  sprostredkováva kontakt medzi dvoma subjektmi (predávajúcim a kupujúcim).Nepreberá žiadne záruky za pôvod a kvalitu, za dodanie a prevzatie, zaplatenie ako aj upotrebiteľnosť inzerciou ponúkaných vecí.

3. Ochrana súkromných údajov

Údaje pri registrácii a ďalšie informačné údaje o vás podliehajú pod ochranu súkromia. Tým že služby inzercie používate, zároveň súhlasíte s ich používaním aj zhromažďovaním.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že získané údaje o používateľoch využije a uchová v súlade s platným zákonom o ochrane osobných údajov. Toto neplatí v prípade, ak si informácie uvedené v inzeráte zozbierajú automatizované vyhľadávače.

Zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v inzeráte nenesie prevádzkovateľ vtedy, ak sa ich zmocní tretia osoba nelegálnym spôsobom.

4. Registrovanie používateľa

Prevádzkovateľ si vyžaduje v prípade záujmu o využitie rozšírených služieb prehlásenie používateľa, že vek ho oprávňuje uzatvárať obchodné, záväzné zmluvy. V prehlásení uvedie, že nie je osoba, ktorá má na základe zákonov SR alebo obmedzenia vo využívaní služieb. Prehlási, že súhlasí a poskytuje: pravdivé, presné, platné a kompletné informácie o sebe, ktoré si vyžaduje registračný formulár .Tieto informácie bude udržiavať a pravidelne dopĺňať o novovzniknuté údaje. V prípade poskytnutia nepravdivých, neplatných alebo nekompletných informácií prevádzkovateľ služby má právo pozastaviť, obmedziť alebo zrušiť váš účet. Prevádzkovateľ sa zaujíma aj o bezpečnosť a súkromie svojich užívateľov, predovšetkým o maloletých občanov. Naša služba je navrhnutá tak, aby oslovila široký okruh používateľov.

5. Prihlasovacie konto, jeho bezpečnosť a zrušenie

Pri registrovaných používateľoch po zaregistrovaní sa obdržíte potvrdzovací mail k vášmu účtu. Od tohto momentu ste zodpovedný za to, aby ste informácie o svojom účte udržali a tiež ste plne zodpovedný za všetky aktivity, ktoré sú vykonávané cez váš účet alebo heslo. Súhlasíte, že okamžite upozorníte prevádzkovateľa na nepovolené používanie vášho účtu alebo hesla alebo na iné porušenie bezpečnosti. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté tým, že nedodržíte podmienky uvedené v tomto bode.

Prevádzkovateľ môže aj bez predošlého upozornenia okamžite zrušiť váš účet k službe. Napríklad z dôvodu nedodržania alebo porušenia podmienok používania, požiadavky od orgánov činných v trestnom konaní alebo od iných štátnych výkonných orgánov, požiadavka vami (samo iniciované vymazania účtu), prerušenie alebo modifikácia materiálov služby alebo jej časti, technické problémy, dlhotrvajúce obdobia neaktívnosti, účasť na podvodných alebo protizákonných aktivitách. Zrušenie vášho účtu zahrňuje odstránenie prístupu do všetkých ponúk v rámci služby, vymazanie vášho hesla. Tiež súhlasíte, že všetky zrušenia z príčiny vykoná prevádzkovateľ podľa svojho vlastného uváženia a že prevádzkovateľ nebude niesť právnu zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane za akékoľvek zrušenie vášho účtu k Službe.

6. Zodpovednosť používateľov služby

Používateľ služby súhlasí so skutočnosťou,  že sú v rozpore z týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami nižšie vymenované  činnosti:

1) šírenie obsahu, ktorý je nezákonný, výhražný, hrubý, obťažujúci, narušujúci súkromie inej osoby.

2) vydávanie sa za inú osobu alebo za pracovníka služby.

3) pozmeňovanie údajov a v snahe utajiť pôvod obsahu posielaného cez služby.

4) šírenie obsahu vnútorných informácií, zákonom chránených a tajných informácie na základe pracovnoprávnych vzťahov.

5) šírenie informácií,  ktoré porušujú patent, obchodnú známku, obchodné tajomstvo, autorské právo alebo iné majetkové právo

6) šírenie nevyžiadanej alebo neoprávnenej reklamy

7) šírenie materiálov, ktoré obsahujú softverové vírusy alebo iné počítačové súbory alebo programy určené na rušenie alebo obmedzenie funkčnosti počítačového softvéru alebo hardvéru alebo telekomunikačného zariadenia.

8) zhromažďovanie osobných údajov o iných užívateľoch v spojení so zakázanými aktivitami.

10) sledovanie alebo iné obťažovanie ostatných.

11) poskytovanie materiálov alebo zdrojov organizáciám.

12) za hrubé porušovanie sa považuje používať inzertnú službu a jej obsah na účely kopírovania, obchodovania s jej obsahom, predaj a akékoľvek iné komerčné účely.

13) vkladanie duplicitných inzerátov, fiktívnych inzerátov a inzerátov vytvorených na účel podvodu kupujúceho.

14) vkladanie inzerátov do iných kategórií, než kam patria, tieto inzeráty sú mazané (prípadne presunuté prevádzkovateľom).

15) vkladanie orámovaných alebo inak zvýrazňovaných obrázkov, čím by sa inzerát jasne odlišoval od ostatných a tým by bol zvýhodnený na úkor ostatných.

16) mazať a následne pridávať rovnaký inzerát za účelom zobrazovania sa v najnovších ponukách. Toto akceptujeme až po 3-och týždňoch.

 

Používateľ súhlasí a berie na vedomie , poskytovaná služba a softvér v tejto službe zahrnutý môže obsahovať bezpečnostné prvky, ktoré dovoľujú, aby boli digitálne materiály chránené. Používanie týchto materiálov podlieha pravidlám určeným v službe.nepovolené  zverejňovanie, distribúcia alebo šírenie materiálov je zakázané.

Používateľ služby berie na vedomie a súhlasí, že prevádzkovateľ môže kontrolovať obsah inzercie, prezerať, odmietnuť alebo odstrániť obsah, ktorý porušuje podmienky používania. Používateľ súhlasí, že musí znášať riziko spojené s využívaním obsahu inzerátu, s jeho dôveryhodnosťou.

Používateľ služby berie na vedomie a súhlasí, že prevádzkovateľ môže uchovávať informácie o vašom účte a obsahu, môže ich legálne zverejniť ak to vyžaduje záko

7. Náhrada škody

Súhlasíte so zbavením sa zodpovednosti prevádzkovateľa a jej zamestnancov a obchodných partnerov proti škode z nároku alebo požiadavky, vznesenej treťou stranou z dôvodu alebo dôsledku obsahu, ktorý odošlete elektronicky, poštou  alebo ho inak urobíte dostupným prostredníctvom služby. Súhlasíte, že prevádzkovateľ nebude právne ani inak zodpovedný za stratu alebo škodu akéhokoľvek druhu vzniknutú v dôsledku všetkých jednaní alebo v dôsledku prítomnosti inzerentov na službe.

 

8. Modifikácia a ukončenie služby

Prevádzkovateľ inzertného portálu si vyhradzuje právo kedykoľvek modifikovať alebo ukončiť trvalo alebo dočasne službu (alebo nejakú jej časť) s upozornením alebo bez upozornenia. Súhlasíte, že prevádzkovateľ nebude právne zodpovedný voči vám alebo tretej strane za akúkoľvek modifikáciu, prerušenie alebo ukončenie služby.

9. Odkazy na iné stránky

Služba môže poskytovať, alebo tretie strany môžu poskytovať odkazy na iné stránky internetu alebo zdroje. Nakoľko prevádzkovateľ nemá žiadnu kontrolu nad týmito stránkami a zdrojmi, súhlasíte, že prevádzkovateľ nie je zodpovedný za dostupnosť takýchto externých stránok alebo zdrojov a nie je právne ani inak zodpovedný za ich obsah. Súhlasíte, že prevádzkovateľ nebude právne zodpovedný za žiadnu škodu alebo stratu spôsobenú používaním alebo spoliehaním sa na takýto obsah, tovaru alebo služieb dostupných na akejkoľvek takejto stránke alebo zdroji.

14. Vlastnícke práva prevádzkovateľa

Používateľ beriete na vedomie, že inzertná služba a potrebný softvér ktorý sa používa v spojitosti s ňou obsahuje dôverné informácie, ktoré sú chránené zákonom o duševnom vlastníctve a inými zákonmi. Tiež beriete na vedomie a zároveň súhlasíte, že obsah nachádzajúci sa v sponzorských reklamách je chránený autorskými právami, obchodnými značkami, patentmi, alebo inými vlastníckymi právami a zákonmi.

15. Osobitné ustanovenia

Poskytovateľ berie na vedomie, že používanie služby je výhradne na jeho vlastné riziko. Ďalej rozumie a súhlasí že prevádzkovateľ a poskytovatelia licencie nebudú voči vám zodpovední za žiadne priame, nepriame, osobitné a iné škody, vrátane škôd za stratu zisku, dobrého mena a iné.

16. Záverečné ustanovenia

Tieto podmienky používania zakladajú dohodu medzi používateľom a prevádzkovateľom a riadia vaše používanie služby. Môžete tiež podliehať ďalším podmienkam, ktoré môžu platiť v prípade, keď používate alebo kupujete určité iné služby prevádzkovateľom, pridružené služby, obsah tretej strany alebo softvér tretej strany. Bez ohľadu na iný zákon alebo vyhlášku, ktorá by bola proti, súhlasíte, že akákoľvek reklamácia alebo právne kroky, ktoré vzišli z používania služby alebo podmienok používania, musí byť podaná do lehoty pol roka po tom, čo vznikla táto reklamácia. Po tomto termíne bude reklamácia navždy premlčaná.